top of page

Általános szerződési feltételek

​1. Bevezetés

  

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) vonatkoznak minden olyan szolgáltatásra és termékre, amelyet a Balogh Sisters Bt. (székhely: 4031 Debrecen, Kenézy Gyula utca 9., adószám: 26137678-2-09, cégjegyzékszám: 09-06-016300, a továbbiakban: Szolgáltató) nyújt a www.keritesrendszer.hu, www.talajcsavardebrecen.hu és www.mobilhazdebrecen.hu weboldalakon keresztül. Az ÁSZF célja, hogy meghatározza a Szolgáltató és a Megrendelők (a továbbiakban: Ügyfelek) közötti jogokat és kötelezettségeket.

  

2. Szolgáltatások és Termékek

  

A Szolgáltató kerítések építését, talajcsavarok telepítését és mobilházak alapozását végzi. Az általunk nyújtott szolgáltatások részletes leírása, valamint az elérhető termékek a weboldalainkon találhatók.

  

3. Ajánlatok és Megrendelések

  

Az árajánlatok a telefonos vagy e-mailes megkeresés alapján készülnek és 10 naptári napig érvényesek. Az ajánlatok tartalmazzák a szükséges anyagokat, a munkadíjat és a szállítási költséget.

Az árajánlat minden esetben indikatív jellegű, és csak a megrendelés visszaigazolása után válik véglegessé.

Az árajánlat elfogadása e-mailben történhet. Az ajánlat elfogadásával az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

  

4. Árak és Fizetési Feltételek

  

A szolgáltatások díjazása és az ár meghatározása: A szolgáltatások díjazása az egyedi árajánlatok alapján történik, amelyeket a Szolgáltató készít az Ügyfél igényei és a helyszíni felmérés alapján. Az árajánlat tartalmazza a szükséges anyagokat, a munkadíjat és a szállítási költséget.

  

Fizetési ütemezés és módok: Az ajánlat elfogadása után a végösszeg 70%-áról előlegszámla készül, melynek beérkezése után kezdődhet a telepítés. A fennmaradó összeget a munka befejezésekor kell megfizetni, számla ellenében. Az Ügyfél fizethet átutalással vagy készpénzben, előzetes egyeztetés alapján.

  

Késedelmi kamatok és egyéb pénzügyi következmények: Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamatot felszámítani, amely a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kerül meghatározásra. Ezen kívül a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások felfüggesztésére vagy további intézkedések megtételére, amíg a teljes tartozás kiegyenlítésre nem kerül.

  

5. Határidők és Teljesítési Feltételek

 

Kezdési és befejezési dátumok: A munkálatok kezdési és befejezési dátumait az árajánlat elfogadása után, a Szolgáltató és az Ügyfél közötti egyeztetés során határozzák meg. Az időpontok függhetnek az időjárási körülményektől és egyéb külső tényezőktől.

 

Munkafolyamatok ütemezése: A munkafolyamatok ütemezését a Szolgáltató előre meghatározza és az Ügyféllel egyezteti. Az ütemezés tartalmazza a főbb munkafázisokat és azok várható időtartamát. A Szolgáltató fenntartja a jogot a munkafolyamatok módosítására előre nem látható körülmények esetén, amelyről az Ügyfelet haladéktalanul értesíti e-mailben. 

 

6. Előre nem látható események 

 

Amennyiben a telepítés rajtunk kívül álló okok miatt nem valósulhat meg (pl. talajban található kő vagy szikla, árok, bejárhatatlan terület, eltávolítandó objektum), minimum nettó 20.000 Ft logisztikai költséget számlázunk ki.

A talajcsavar telepítési tervben meghatározott adatoktól való eltérés (max. +/- 10 cm) a terepviszonyok miatt előfordulhat. 

 

Amennyiben a talajban olyan akadályok találhatók, amelyek jelentősen megnehezítik vagy meghosszabbítják a munka elvégzését, a Szolgáltató fenntartja a jogot a megállapodott ár újratárgyalására. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles azonnal értesíteni az Ügyfelet e-mailben a helyzetről. A tervezett időkeret túllépése esetén a Szolgáltató és az Ügyfél közösen újratárgyalják az új árat és feltételeket e-mailben. 

 

7. Módosítások és Kiegészítések

  

A szerződés módosításának feltételei: A szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban, e-mailben történhet, és mindkét fél jóváhagyását igényli. A módosításokat mind a Szolgáltató, mind az Ügyfél kezdeményezheti, és azok csak a másik fél írásos beleegyezésével válnak érvényessé. 

 

Kiegészítő munkák és költségek kezelése: Amennyiben a munkálatok során kiegészítő munkák válnak szükségessé, a Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyfelet e-mailben, és írásos ajánlatot tenni a további munkákra és költségekre vonatkozóan. Az ilyen kiegészítő munkák csak az Ügyfél írásos jóváhagyása után végezhetők el. 

 

8. Minőség és Garanciák 

 

Minőségi követelmények és ellenőrzések: A Szolgáltató garantálja, hogy a munkálatok során felhasznált anyagok és a kivitelezés megfelel a vonatkozó szabványoknak és minőségi követelményeknek. A munkálatok során folyamatosan ellenőrizzük az anyagok és a munka minőségét, hogy biztosítsuk a legmagasabb színvonalat. 

 

Garanciális feltételek és időszakok: A Szolgáltató az általa végzett munkára 1 év kötelező garanciát vállal a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) vonatkozó rendelkezései szerint. A garancia feltétele, hogy az Ügyfél a telepítési munkálatok során a megfelelő karbantartást elvégezze. 

 

Felhasznált beépített anyagok garanciája: A munkálatok során felhasznált és beépített anyagok esetében mindig az adott gyártó vagy beszállító garanciális feltételei az irányadók. A Szolgáltató közvetíti az Ügyfél számára a gyártói garanciális igényeket, és segíti azok érvényesítését. 

 

Reklamációk: A garanciaidő alatt felmerülő hibák és problémák esetén az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót e-mailben, és lehetőséget biztosítani a hiba kijavítására. A Szolgáltató köteles a garancia keretében felmerülő hibákat és hiányosságokat indokolatlan késedelem nélkül kijavítani. A garancia nem terjed ki az Ügyfél vagy harmadik fél által okozott károkra, illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra. 

 

9. Felelősségek és Kockázatkezelés 

 

A felek jogai és kötelezettségei: 

 

A Szolgáltató köteles a munkálatokat a szerződésben meghatározott időben és minőségben elvégezni, és az Ügyfelet folyamatosan tájékoztatni a munkálatok állapotáról. 

 

Az Ügyfél köteles biztosítani a munkavégzés feltételeit, hozzáférést a munkaterülethez, és időben teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. 

 

Kártérítési felelősség és kockázatmegosztás: 

 

A Szolgáltató felelősséget vállal az általa okozott károkért, amelyek a munkálatok során keletkeznek, kivéve, ha a kár az Ügyfél vagy harmadik fél hibájából ered. 

 

Az Ügyfél felelős minden olyan kárért, amely a munkaterület nem megfelelő előkészítése, illetve a nem rendeltetésszerű használat következtében keletkezik. 

 

A kockázatmegosztás keretében a Szolgáltató és az Ügyfél kötelesek együttműködni a felmerülő kockázatok minimalizálása érdekében. 

10. Titoktartás és Adatvédelem 

Az üzleti és személyes adatok védelme: A Szolgáltató elkötelezett az Ügyfelek üzleti és személyes adatainak védelme iránt. Az adatokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából használjuk fel, és harmadik fél részére nem adjuk ki, kivéve, ha azt jogszabály előírja. 

Titoktartási kötelezettségek: A szerződő felek vállalják, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkokat és egyéb bizalmas információkat bizalmasan kezelik, és harmadik fél számára nem teszik hozzáférhetővé. E kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennáll. 

Adatkezelési tájékoztató: A személyes adatok kezelésének részletes szabályai a weboldalainkon elérhető adatkezelési tájékoztatóban találhatók: 

 

www.keritesrendszer.hu/adatkezelesi-tajekoztato

www.talajcsavardebrecen.hu/adatkezelesi-tajekoztato

www.mobilhazdebrecen.hu/adatkezelesi-tajekoztato

 

Záró rendelkezések

 

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok, különösen a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései az irányadók.

 

A szerződő felek közötti jogviszonyra a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a felek elsődlegesen békés úton kísérlik meg a megoldást. Ennek sikertelensége esetén a Szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság rendelkezik hatáskörrel.

bottom of page